Poprawka dotycząca możliwości wpisywania obron niezgodnie z typem i rodzajem studiów
Proszę stosować dane uwierzytelaniające takie jak do poczty i komputerów wydziałowych!